Ga naar hoofdinhoud

ORGANISATIE

PostaanZee is een initiatief ontstaan vanuit verbondenheid met de Egmondse gemeenschap. Wij staan voor compassie in actie en werken met vrijwilligers op non-profit basis. Wij zijn van én voor Egmonders, voor jong en oud, arm en rijk. PostaanZee wil mensen in beweging brengen, met elkaar verbinden en een plek van zingeving zijn.

Het voormalige VVV-kantoor aan de Voorstraat 82a is onze bruisende behuizing. Een plek voor educatie, recreatie, creativiteit en vooral gezellig samenzijn.

Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 09.30 t/m 16.30 uur

VRIJWILLIGERSWERK

PostaanZee is een organisatie die bestaat door de inzet van vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die activiteiten willen organiseren, gasten willen ontvangen of klusjes willen doen.  Stap binnen of stuur een email voor een eerste contact. Je kan vast een bijdrage leveren en bent van harte welkom.

Vrijwilligersgroep PostaanZee

DOELSTELLING

Het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de drie Egmonden en het scheppen van zingeving voor allen die betrokken zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het exploiteren van een ontmoetingscentrum in Egmond aan Zee en het organiseren van activiteiten die mensen in beweging brengen, met elkaar verbinden en eenzaamheid bestrijden. De activiteiten die georganiseerd worden staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geaardheid, ras, leeftijd en sociale positie. De stichting heeft geen winstoogmerk en zet zich in voor het algemeen belang.

VISIE/MISSIE

Het gaat bij PostaanZee om een civil society; actief burgerschap, het terugdringen van sociaal isolement, stimuleren van sociale cohesie en het langer kunnen wonen in de wijk, doordat buurtbewoners voor elkaar zorgen. Aangezien PostaanZee dit idee van een civil society nastreeft, zorgen de vrijwilligers ook voor elkaar en voor de bezoekers en deelnemers. Langer meedoen in de samenleving door zelf actief en betrokken te blijven, lijkt te werken binnen PostaanZee.

Niet het gebouw of het ontmoetingscentrum maar de buurtbewoners en vrijwilligers maken PostaanZee. In essentie stimuleert en creëert PostaanZee een Civil Society, door de participatie en activering van de bewoners. PostaanZee is hierbij ‘slechts’ een middel, een knooppunt om diensten onderling aan elkaar te distribueren zodat elke burger en buurtbewoner ‘mee kan doen’. PostaanZee laat de gemeente zien hoe er vanuit actief burgerschap de infrastructuur voor de Wmo te leggen is en hoe deze duurzaam te combineren is met zorg (AWBZ) en preventie (eerste lijn, Zvw).

PostaanZee is de plek waar mensen zich thuis voelen en elkaar kunnen ontmoeten. De plaats waar activiteiten en diensten op het gebied van zorg en welzijn worden aangeboden, waar sociale binding op buurtniveau wordt gestimuleerd en waar schotten tussen organisaties, instellingen, bedrijven, ondernemers en buurtbewoners worden weggenomen door samenwerking tussen deze partijen. Terugkerende kerngedachte is de actieve betrokkenheid en participatie van de buurtbewoners en de zeer bepalende rol die vele vrijwilligers spelen.

BELONINGSBELEID

De Stichting werkt met vrijwilligers. De toezichthouders, bestuurder en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Er is alleen vergoeding mogelijk van werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten. Alle gemaakte en aangetoonde kosten die met het vrijwilligerswerk te maken hebben, kunnen, mits vooraf afgesproken met het bestuur van de stichting, worden vergoed. Dit betekent echter wel dat alle kosten aantoonbaar moeten zijn door middel van bewijsstukken, bonnetjes en declaraties. Bij kosten kun je denken aan kosten zoals papier, inktpatronen, postzegels, ed. De stichting heeft geen medewerkers in dienst. Er wordt extern expertise ingehuurd. Deze wordt bekostigd vanuit eigen vermogen.

MEERJAREN BELEIDSPLAN
Beleidsplan PostaanZee

BEDRIJFSGEGEVENS

Stichting PostaanZee
Voorstraat 82a
1931 AN Egmond aan Zee

opgericht: 11-03-2016

RSIN 856177337

Kvk-nummer 65594495

 

DIRECTEUR/BESTUURDER

Penny Biere


SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

Paul Penders, voorzitter

Marjolijn van Boxsel, secretaris

Solita Groen-Bruschke

Renée Rademacher

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en benoemt en ontslaat het Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van Stichting PostaanZee.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON (VCP)

Binnen PostaanZee ben ik de Vertrouwenscontact Persoon (VCP). Dit houdt in dat alle vrijwilligers en bezoekers bij mij terecht kunnen met meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld intimidatie, geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook aan pesten, uitsluiting, intimidatie of vermoedens hiervan. Als VCP ben ik er voor grote en kleine meldingen. Ik bied je een luisterend oor aan zonder te oordelen en ik kan je ondersteunen. Ons gesprek is altijd op vertrouwelijke basis. Je kunt me bereiken via e-mail: jolijn@postaanzee.nl

Ik maak graag een afspraak met je!

Huisregels PostaanZee

 • Ontmoetingcentrum PostaanZee in Egmond aan Zee heeft een brede maatschappelijke functie. Het bestuur streeft ernaar dat alle vrijwilligers, gebruikers van ruimten en bezoekers zich zowel welkom als veilig voelen.
 • Aan vrijwilligers, gebruikers van de ruimte en bezoekers, die naar de mening van het bestuur of namens het bestuur optredende personen door persoonlijke, politieke en/of religieuze uitlatingen of gedragingen anderen beledigen en/of bedreigen, kan door of namens het bestuur de toegang tot het centrum worden ontzegd. Deze ontzegging zal aan de politie worden gemeld.
 • Discriminatie naar geslacht, cultuur, politieke voorkeur, huidskleur, seksuele geaardheid of anderszins wordt niet getolereerd. Ook hiervoor geldt dat personen de toegang kan worden ontzegd en dat aangifte kan worden gedaan bij de politie en/of het Bureau Discriminatiezaken.
 • Van elke vorm van geweld of bedreiging met geweld wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • In het gehele centrum geldt een algeheel rookverbod. Dit verbod geldt tevens de E-Sigaret.
 • Er worden in het centrum geen alcoholische dranken verstrekt. Het is bezoekers evenmin toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken in het centrum te gebruiken.
 • Om heel uiteenlopende redenen kunnen personen zich binnen het centrum bevinden. Een ieder moet de cursus of activiteit kunnen volgen/verrichten zonder overlast van anderen te ondervinden. Op aanwijzing van of namens het bestuur dient een persoon de overlast te staken.
 • Het centrum is een fijne plek om te vertoeven. Men dient na verloop van tijd het pand weer te verlaten.
 • Binnen het centrum mogen geen soft- of harddrugs worden gebruikt of verhandeld.
 • Het is niet toegestaan om e-mail of internet van de stichting te gebruiken voor het verzenden of downloaden van berichten met een pornografische, racistische, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud.
 • Het is niet toegestaan om berichten te verzenden met een (seksueel) intimiderende inhoud of berichten die (kunnen) aanzetten tot haat en geweld.
 • Boetes die aan het bestuur van het centrum worden opgelegd wegens een veroorzaakte overtreding door een vrijwilliger, gebruiker of bezoeker van een wettelijk voorschrift, zullen volledig worden verhaald op de overtreder.
 • Honden zijn alleen aangelijnd toegestaan in het pand.
 • Schade aan of diefstal van eigendommen of duurzaam bij het centrum in gebruik zijnde goederen wordt verhaald op de veroorzaker(s).
 • De hoofdingang alsmede alle nooduitgangen dienen te allen tijde vrij te zijn van obstakels.
 • Vrijwilligers zijn niet gerechtigd om, op wat voor manier dan ook, namens het centrum naar buiten te treden met informatie. Eventuele persberichten en andere publicitaire uitingen worden alleen in overleg met het bestuur openbaar gemaakt.
 • Vrijwilligers zijn niet gerechtigd overeenkomsten te ondertekenen en verplichtingen aan te gaan met derden namens de stichting.
 • Bij calamiteiten dienen de instructies van of namens het bestuur strikt te worden opgevolgd.
Back To Top